Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 01.01.2009

V Zariadení pre seniorov sa podľa § 35 poskytuje sociálna služba:

  1. Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Zariadení pre seniorov sa ďalej poskytuje

a)

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

c) zabezpečuje sa záujmová činnosť.

 

V Zariadenie pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z., platného od 1.1.2009. Pred podaním žiadosti do Zariadenia pre seniorov si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého bydliska. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Obec vystaví lekársky a sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorých bude vydané „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“ s vyznačenou právoplatnosťou. Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a stanovení stupňa, si občan podá osobne, alebo písomne Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (nájdete ju v sekcii Tlačivá) v našom zariadení sociálnych služieb SVÄTÁ TERÉZIA z LISIEUX, o.z. Tlačivá si  môžete vyzdvihnúť na obecnom/mestskom úrade v mieste trvalého bydliska.

Ak budete potrebovať pomoc pri vybavovaní žiadostí, radi Vám  pomôžeme.