Ochrana osobných údajov

Ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)
a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)


Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:


a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatizovanom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 

b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál
65 Nariadenia).
 

c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 

d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 

e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním
tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 

f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi a taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
Svätá Terézia z Lieiseux, o.z. Jánovce 218, 925 22 prijala ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku porušenia práv a slobôd fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.


UPOZORNENIE: Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje len nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba, máte tiež právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu tereziajanovce@gmail.com
b) telefonicky 031/ 202 5896
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR -
odvolanie súhlasu“ na obálke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia
Vašich práv v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás
kontaktovali na našu mailovú adresu tereziajanovce@gmail.com alebo číslo 031/ 202 5896

Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov


ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1 PERSONÁLNA AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane
agendy pracovnej zdravotnej služby, agendy zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a predzmluvných vzťahov. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) vedenia osobnej agendy zamestnancov v pracovnoprávnom
pomere alebo inom obdobnom právnom vzťahu,

b) spracúvania agendy prijímania zamestnancov do pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru,

c) spracúvania potrebných štatistických výkazov,

d) komplexné zabezpečenie primárnej starostlivosti o zdravie zamestnancov na pracovisku v zmysle platnej legislatívy z dôvodu prevencie chorôb z povolania, pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania (práceschopnosti).

e) zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov – ich vzdelávanie prostredníctvo, vykonávania školení, prideľovania certifikátov, oprávnení či preukazov. Je vedená evidencia o vykonanom vzdelávaní, vykonaných kontrolách a overeniach platnosti udelených oprávnení.

Pracovná zdravotná služba:
Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.


Kategórie príjemcov Sprostredkovateľ na spracúvanie agendy pracovnej zdravotnej služby, orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, Sociálna poisťovňa, ÚPSVaR, súdne orgány, exekútor, Daňový
úrad.
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa 

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 -10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania *- Neuskutočňuje sa

Kategórie dotknutých osôb uchádzači o zamestnanie na základe vypísaného výberového konania, zamestnanci, manželia alebo manželky zamestnancov, vyživované deti zamestnancov, rodičia vyživovaných detí zamestnancov, blízke osoby, bývalí zamestnanci


2 MZDOVÁ AGENDA ZAMESTNANCOV
Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom:

a) spracúvania potrebných štatistických výkazov,

b) realizovania spracúvania miezd a vedenia príslušnej evidencie v zmysle mzdových predpisov,

c) vykonávania zrážky zo mzdy voči štátu a iným subjektom podľa príslušných zákonov,

d) prípravy podklady pre tvorbu rozpočtu v oblasti miezd,

e) vedenia mzdovej agendy zamestnancov prevádzkovateľa IS pre účely pracovnoprávne, mzdové a pre účely
nemocenského, zdravotného a sociálneho zabezpečenia a dane z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb
v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce a vedenia agendy pre potreby ich odmeňovania a s tým súvisiace úkony. 

Kategórie príjemcov orgány verejnej moci, štátnej a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, doplnkové správcovské spoločnosti, Sociálna
poisťovňa, ÚPSVaR, súdne orgány, exekútor, Daňový úrad.

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 -10 rokov, osobné spisy – do 70 roku života zamestnanca Informácia o existencii
automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa


3 AGENDA BOZP ZAMESTNANCOV


Účel spracúvania osobných údajov Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napríklad na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane agendy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci predmetného informačného systému dochádza k plneniu hlavného účelu aj prostredníctvom komplexného zabezpečenia BOZP a s tým súvisiace úkony ako vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, ako aj
evidencia z vykonaných kontrol dodržiavania predpisov BOZP, školení zamestnancov a podobne.

Lehoty na vymazanie os. údajov 5 -10 rokov


4 EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov

Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby – zamestnanci prevádzkovateľa, dodávatelia a odberatelia – fyzické osoby, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, zástupcovia dodávateľov a odberateľov

5 EVIDENCIA PRIJÍMATEĽOV A ŽIADATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZARIADENIA PRE
SENIOROV
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb – klientov je spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní sociálnych služieb za podmienok ustanovených zákonom kedy zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoci inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje záujmovú činnosť a utvára podmienky pre úschovu cenných vecí. V rámci tohto informačného systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôbprijímateľov sociálnych služieb Zariadenia pre seniorov.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby podľa §74 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Kategórie príjemcov Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Súdne orgány, Exekútorské orgány, Banky, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
Notársky úrad, Pohrebné firmy, Slovenská pošta, Mestský/Obecný úrad, polícia.
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Lehoty sú uvedené v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne.
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb V zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. § 94c ods. (2) poskytovateľ sociálnej služby spracúva osobné údaje o 

a)žiadateľovi o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
a prijímateľovi sociálnej služby a ich zákonných zástupcoch a o dieťati žiadateľa o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 31, 32, 32a a 32b, 

b) fyzických osobách, ktorých príjmy sa so žiadateľom o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo s prijímateľom sociálnej služby spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8, a ich zákonných zástupcoch,

c) fyzickej osobe, ktorá platí úhradu za sociálnu službu za prijímateľa sociálnej služby alebo jej časť podľa § 73 ods. 11,

d) zaopatrených plnoletých deťoch a rodičoch prijímateľa sociálnej služby a fyzických osobách, ktorých príjmy sa s nimi spoločne posudzujú a spoločne započítavajú podľa § 72a ods. 8 a § 73 ods. 12, a ich zákonných zástupcoch,
e) členovi rodiny, partnerovi alebo fyzickej osobe, ktorú si prijímateľ sociálnej služby sám určí pri jej ubytovaní podľa § 61,

f) fyzickej osobe, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby pri označení miesta poskytovania sociálnej služby podľa § 67, 

g) fyzickej osobe, ktorá vykonáva osobnú asistenciu prostredníctvom agentúry osobnej asistencie,

h) fyzickej osobe, ktorá vykonáva tlmočnícku službu prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby.


6 EVIDENCIA DARCOV VECNÝCH A FINANČNÝCH DAROV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách, ktoré poskytli prevádzkovateľovi vecné alebo finančné dary.

Zákon NR SR č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník §628-630.
Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb darcovia vecných a finančných darov – fyzické osoby


7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vedenie evidencie o fyzických osobách (najmä konateľoch právnických osôb), ktoré sa zo zákona zúčastnili verejného
obstarávania na zabezpečenie a obstaranie tovarov, prác a služieb.

Spracúvanie osobných údajov je povolené zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kategórie príjemcov Úrad pre verejné obstarávanie, a členovia výberovej komisie a iné oprávnené subjekty
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Verejné obstarávanie – 10 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb 

 účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby
 zástupcovia právnických osôb účastných verejného obstarávania


8 EVIDENCIA NÁVŠTEV/VSTUPOV
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti v podmienkach prevádzkovateľa.

Hlavným oprávneným záujmom je identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť ochranu majetku, bezpečnosti a zdravia v podmienkach prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov - Orgány činné v trestnom konaní 
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Kniha návštev –1 rok nasledujúcom po kalendárnom roku, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa.
Kategórie dotknutých osôb fyzické osoby, ktoré vstúpia do priestorov prevádzkovateľa


9 SŤAŽNOSTI
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je vybavovanie sťažností v súlade so zákonom o sťažnostiach, a to vykonávanie postupov pri ich podávaní, evidovaní, prijímaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností alebo prekontrolovania sťažností.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení zákona 289/2012 Z. z. 

Kategórie príjemcov Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov 
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov od vybavenia
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb 

 fyzické osoby – sťažovateľ,
 fyzická osoba – zástupca sťažovateľa,
 iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností.


10 EVIDENCIA ŽIADOSTÍ NA ZÁKLADE ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý upravuje nielen vzťah medzi povinnými osobami a žiadateľmi, ale aj podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.
Názov informačného systému IS Evidencia žiadostí na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Spracúvanie osobných údajov je povolené Ústavou Slovenskej republiky, zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Kategórie príjemcov Žiadatelia, Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov od vybavenia
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb 

 fyzické osoby – žiadateľ,
 dotknuté osoby podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov


11 SPRÁVA REGISTRATÚRY
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy
je správa registratúry ako riadna evidencia záznamov (vedenie úplnej a presnej evidencie záznamov v registratúrnom denníku, vedenie registrov a indexov záznamov), riadne vyraďovanie spisov (záznamov), zabezpečenie plánovitého vyraďovania spisov (záznamov), ktoré nie sú potrebné pre ďalšiu činnosť a uplynuli
lehoty ich uloženia, evidencia došlej a odoslanej pošty, evidencia elektronickej pošty.

Právny základ: Zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Kategórie príjemcov: Orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov Od 30 dní po 70. rok života zamestnanca Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb dotknuté osoby v rámci všetkých účelov spracúvania osobných údajov vymedzených prevádzkovateľom


12 FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAMY Z VEREJNÝCH PODUJATÍ
Účel spracúvania osobných údajov: Spracovanie osobných údajov za účelom propagácie
prevádzkovateľa, najmä zverejňovaním fotografií a videozáznamov so zámerom budovať jeho dobré meno,
propagovať prevádzkovateľa na jeho webovom sídle, vo vnútorných priestoroch prípadne na sociálnych sieťach.

Hlavným oprávneným záujmom je propagácia prevádzkovateľa.
Kategórie príjemcov - Nie sú
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na archiváciu os. údajov 2 roky po naplnení účelu spracúvania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb - účastníci verejných podujatí

13 STRAVOVANIE (JEDÁLEŇ)
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov fyzických osôb je poskytovanie stravovania v jedálni fyzickej osobe, ktorá:

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

c) dovŕšila dôchodkový vek.
Stravovanie sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Kategórie príjemcov orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 5 rokov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb - stravníci

14 ZMLUVNÉ VZŤAHY
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie osobných
údajov fyzických osôb v rámci sledovania dodržiavania právnych predpisov, pripravovania zmluvných vzťahov, prevodov majetku, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o spolupráci, mandátnych zmlúv a pod. Ďalej je to zúčastňovanie sa na vypracovaní zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov, uplatňovanie práva na plnenie záväzkov zo zmlúv a majetkových sankcií, práv na náhradu škody a pod.

Plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov., Zákon č. 250/2007 Z. z., zmluvy uzatvorené v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov.
Kategórie príjemcov: Orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb - zmluvná strana – fyzická osoba

15 KAMEROVÝ SYSTÉM
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je monitorovanie priestorov kamerovým systémom z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným vandalizmom ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb. 
Právny základ: Oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetku prevádzkovateľa pred krádežou, vlámaním, lúpežou, resp. iným
vandalizmom ako aj zabezpečenie bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa a dotknutých osôb.
Kategórie príjemcov: Orgány činné v trestnom konaní
Cezhraničný prenos os. údajov - Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov 72 hodín odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania - Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré vstúpili do priestorov prevádzkovateľa, ktoré sú monitorované kamerovým systémom.